• Общи условия

Общи условия за участие в Афилиейт програмата на Deals.bg за интернет сайтове

Интернет сайта се поддържа от “Травел Дийлс” ООД, ЕИК 201556297, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Странджа" №52. Същите са в сила считано от 01.10.2013г.

 

I. Предмет

1. Настоящите общи условия уреждат и регулират взаимоотношенията между "Травел Дийлс" ООД, в качеството и на собственик на информационна платформа за групово пазаруване, находяща се на адрес с домейн deals.bg и собствениците на интернет сайтове, които желаят да осъществяват продажби на промоционални оферти в следствие на изходящ трафик от рекламни информационни платформи на deals.bg, които ще бъдат разположени на техните сайтове. Афилиейт програмата на "Травел Дийлс" ООД предоставя възможност на собствениците на интернет сайтове да реализират парични приходи, чрез предоставянето на рекламни информационни платформи, в техните сайтове, за разполагане на рекламни банери на "Травел Дийлс" ООД.

2. Приемайки настоящите общи условия собствениците на сайтове ще получат достъп до афилиейт програмата на Deals.bg. Ако няма валидно дадено съгласие за приемане и спазване на настоящите общи условия, собствениците на сайтове не могат да получат достъп, както и не могат да се ползват от правата, които им дава членството, свързано с предоставяните от Deals.bg рекламни банери.

3. Отношенията между „Дийлс.бг” ЕООД и собствениците на интернет сайтове, желаещи да предоставят рекламни информационни платформи на собствените си сайтове, са договорни и се уреждат с регистрационна форма – договор.

4. Натискайки бутона за започване на регистрацията, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите Общи условия, които представляват неразделна част от договора, влизащ в сила след приключване на регистрацията.

 

II. Условия

1. Достъпът до програмата се осъществява от специална секция в сайта на Deals.bg, през която бъдещите афилиейт партньори ще имат възможност да се регистрират като такива. За да се регистрират за програмата, бъдещите афилиейти трябва да приемат и да са съгласни с настоящите Общи условия.

2. Всеки собственик на сайт, който иска да е партньор по гореописаната програма с „Дийлс.бг” ЕООД, трябва доброволно да интегрира в програмния код на своята страница, код, предоставен му от deals.bg, чрез който на неговата страница ще се рекламира интернет страницата www.deals.bg, както и предлаганите на нея оферти за продажба на стоки/услуги на промоционални цени. Собствениците на сайтове могат да избират по какъв начин да препращат към страницата www.deals.bg. Това може да стане чрез рекламен банер, линк, XML код, брандинг или клонинг (всички заедно наречени – рекламни информационни платформи).

3. Паричните премии, които "Травел Дийлс" ООД изплаща на афилиейт -партньора, се изчисляват на базата на трафика от всеки афилиейт към страницата www.deals.bg, който е довел до продажба. Всяка продажба на стоки/услуги на промоционална цена от оферта, публикувана на интернет сайта www.deals.bg, осъществена в следствие препратка към deals.bg, разположена на страницата на съответния партньорски сайт, носи на последния определен процент от цената на офертата.

 

III. Права, задължения и отговорности

1. "Травел Дийлс" ООД се задължава да подържа атрактивен маркетингов вид на рекламни информационни платформи, на предоставената му от афилиейт-партньора му информационна платформа, във вид, даващ възможност за адекватно промотиране на предлаганите за продажба на промоционални цени стоки/услуги и съответно за сключване на договори между потенциалните купувачи (потребители) и доставчиците на промотираните стоки/услуги, при условия на авансово плащане;

2. "Травел Дийлс" ООД се задължава да заплаща на афилиейт-партньора полагаемата му се премия в уговорените срокове, като при забава дължи обезщетение в размер на законоустановената лихва плюс десет пункта, но не повече от трикратния размер на следващото се възнаграждение;

3. Афилиейт-партньорът не предоставя собствена услуга, а рекламира дейността и търговската марка deals.bg; Афилиейт-партньорът няма право да фалшифицира и/или модифицира произхода или източника, както и софтуера или други материали, съдържащи се в промоционалните оферти или рекламни банери на deals.bg, разположени на страницата Ви като уебмастър. Също така афилиейт-партньорът няма право да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси на deals.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „deals.bg”, без изричното разрешение на "Травел Дийлс" ООД.

4. След изтичане срока на договора, афилиейт-партньорът няма право в период от шест месеца, сам или в заедно с трети лица, да извършва дейност или предлага услуги, конкурентни на дейността на "Травел Дийлс" ООД, развивана посредством сайта www.deals.bg.

5. При нарушаване на задълженията си, афилиейт-партньорът дължи неустойка за договорно неизпълнение и пропуснати ползи в размер равен на възнаграждението, полагащо му се по договор (изплатено плюс чакащо за изплащане), като в случай, че е налична натрупана за изплащане сума, то тя не се изплаща, а "Травел Дийлс" ООД си запазва правото да направи прихващане и да я приспадне от дължащото се обезщетение.

6. "Травел Дийлс" ООД гарантира, че кодовете, които предоставя не са носители на вреден софтуер.

7. Отчитането на броя продажби, които са реализирани от съответния афилиейт-партньор, става чрез т.нар. „бисквитки” (cookies), които са компонент на всеки интернет браузър. Когато потребител влезе на адрес www.deals.bg чрез рекламен банер разположен на страницата на даден афилиейт-партньор и закупи ваучер за текуща промоционална оферта, базирана в интернет браузъра на този потребител ще се появи „бисквитка”. Тази „бисквитка” е с давностен срок 30 дни. Това означава, че от момента на първото посещение на този потребител, ако в срок от 30 дни той закупи оферта на deals.bg, тази покупка ще носи приходи на собственика на афилиейт сайта, дори и потребителят да влиза директно от браузъра си в www.deals.bg. (а не всеки път през банера разположен на страницата на афилиейта). При всяко следващо посещение на потребителя, срокът на бисквитката се удължава с още 30 дни.

8. Всеки път, когато потребител влиза на адрес www.deals.bg през банер, разположен на страницата на даден афилиейт-партньор и купува промоционална оферта, това действие удължава автоматично давността на „бисквитката” с 1 месец.

9. Всеки афилиейт-партньор чрез своя акаунт в системата на Deals.bg, ще може да следи в реално време реализираните чрез него продажби и размера на премията му до момента.

10. Ваучер за дадена промотирана оферта може да бъде закупен, чрез извършване на превод посредством изрично предвидени от "Травел Дийлс" ООД, а именно: EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, VISA, MasterCard, по Банков път или чрез банкомат.

 

IV. Използване на съдържанието на сайта

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на "Травел Дийлс" ООД и/или доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

 

V. Пароли

1. Всеки афилиейт-партньор на deals.bg има потребителско име и парола, избрани от него, които го идентифицират като партньор в системата на deals.bg. Чрез потребителското име и паролата си афилиейт-партньорите могат да публикуват на оферти на deals.bg в сайтовете си.

2. Всеки афилиейт-партньор е длъжен да пази потребителското си име и парола в тайна и няма право да го предоставя на трети лица без изричното съгласие на "Травел Дийлс" ООД.

3. Афилиейт-партньорът, носи отговорност за действията на трети лица, на които е предоставил достъп или е дал разрешение да ползват потребителското му име и парола. Във тази връзка deals.bg презумира, че всяка активност във потребителският профил на афилиейт-партньора е резултат на неговите действия и той носи отговорност за тях.

 

VI. Договор

1. Регистрацията в афилиейт програмата на deals.bg има силата на договор между страните. Предметът на договора е отдаване под наем на информационна платформа част от интернет сайтове с цел разполагане на рекламни банери на "Травел Дийлс" ООД, или на други предоставени от него механизми, за рекламиране на интернет страницата на deals.bg, както и на предлаганите на нея промоционални оферти. Договорът се сключва безсрочно.

2. "Травел Дийлс" ООД си запазва правото да прекрати едностранно договора, ако афилиейт-партньорът извършва действия, противоречащи на настоящите общи условия, като своевременно го уведоми за това. В случай, че афилиейт-партньорът едностранно преустанови участието си в програмата, договорът се счита за прекратен след уреждане на финансовите отношения.

3. Наемната цена e по договорка между Deals.bg и партньора съгсласно ЗЗД и настоящте общи условия. Същите се договарят помежду страните, като за потвърждение се приема разменената кореспонденция по между тях.

4. Начин на плащане: По банков път, чрез ePay.bg, PayPal.com или Moneybookers.com, до 15-то число на текущия календарен месец, автоматично се изплаща натрупаната за предходния календарен месец сума, както и натрупаните, но неизплатени суми за периоди предхождащи отчетния. Минималната сума за извършване на плащане е 50 лева, но не преди след издаване на съответната данъчна фактура и предоставянето й по електронен път на "Травел Дийлс" ООД.

 

VII. Правила на поведение

1. Промоционалните оферти или рекламни банери на deals.bg, разположени на страницата на даден афилиейт-партньор не могат да бъдат използвани за цели, които противоречат на закона, на настоящите Общи условия или на добрите нрави и морала в Р. България. В този смисъл афилиейт-партньор нямат право да извършват следните действия::

  • да публикуват, изпращат, разпространяват, чрез сайта си, рекламни банери с клеветнически, обидни, нецензурни, порнографски и други незаконни материали или информация.

  • да публикуват на сайтовете си в файлове, за които не притежават авторски права или не са получили лиценз за използването им;

  • да използват промоционалните оферти или рекламни банери на deals.bg за разпространение или прехвърляне на файлове, които съдържат вируси или друг вреден софтуер, които биха могли да увредят или възпрепятстват работата на друг компютър.

 

2. Афилиейт-партньорът се задължава промоционалните оферти или рекламни банери предоставени му от deals.bg да бъдат публикувани на сайта му, като deals.bg си запазва правото да проверява, одобрява, променя или по някаква причина да отстрани без предизвестие всеки рекламен банер, информация, съдържание или друг материал визиращ промоционалните оферти или рекламни банери на deals.bg.

3. Афилиейт-партньорът е длъжен да се въздържа от действие, които биха могли да повредят, предотварят, навредят на сайта или действия, които биха попречили на трети лица да използват сайта www.deals.bg.

4. Афилиейт-партньорът се задължава да не използва афилиейт програмата, за да получи неоторизиран достъп до сайта deals.bg, както и до компютърните системи или мрежи свързани с този сайт.

 

VIII. Съдържание на рекламната среда

1. deals.bg си запазва правото да изисква достъп до сайта на афилиейт-партньора, с цел да изтрива, премества или редактира всяка част от съдържанието, касаещо промоционалните оферти или рекламни банери на deals.bg, разположени на страницата на афилиейт-партньора, ако прецени, че това съдържание нарушава или може да наруши настоящите общи условия или по друг начин е неприемливо. Единствено и само афилиейт-партньорът носи отговорност за съдържанието на рекламната среда част от интернет сайта му.

2. deals.bg строго спазва законодателството, регламентиращо интелектуалната собственост и ние искаме нашите партньори да направят същото. Ако смятате, че публикувания на Вашата страница рекламен банер, визия, съобщение или изображение, представлява произведение, копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права или правата на интелектуална собственост, моля известете deals.bg за въпросното нарушение.

 

IX. Поверителна информация.

1. По смисъла на настоящите Общи условия и договора за наем сключван посредством тях "Поверителна информация" означава всякакви данни, информация, документи, софтуер или материали, свързани с дейността и управлението на deals.bg, неговите членове, партньори, лицензодатели, лицензианти и рекламодатели, които са определени като поверителни или е основателно да се считат за поверителни, включително, но не само: бизнес моделът и операциите на сайта, процеси, продукти, проекти, цени, промоции, бизнес планове, възможности за бизнес, финанси, научноизследователската и развойна дейност, ноу-хау, търговски тайни, материали за обучение, персонал, клиенти, методологии, съдържанието на сайта, принадлежащо на трети лица и други права на интелектуална собственост.

2. Афилиейт-партньорът се задължава, че поверителната информация, станала му достъпна в следствие на участието му в афилиейт програмата на deals.bg, представлява ценна, конфиденциална, защитена информация на deals.bg и неговите рекламодатели и потребители и че през време на действието на тези общи условия и договорът за наем сключен чрез тях, а и след това, няма, без изричното писмено съгласие на deals.bg, да използвате или разкривате на трети лица, никаква такава поверителна информация, с изключение на специално разрешената от тези общи условия или от закона.

 

 

X. Отговорност

За вреди, понесени от deals.bg и/ или неговите партньори, причинени от:

  • Използването на сайта на афилиейт-партньора от всяко трето лице, независимо дали е било оторизирано или не

  • Използването на рекламни банери или информацията съдържаща се на тях, изработени или качени от афилиейт-партньора

  • Евентуално нарушение на настоящите Общи условия

Афилиейт-партньорът поема гражданска или наказателна отговорност и дължи обезщетение за всички загуби, разноски, пропуснати ползи, адвокатско възнаграждение, в случай на жалби или искове.

 

 

XI. Гаранции

1. deals.bg, включително неговото рекламно съдържание, са предоставени за ползване без каквито и да е гаранции или условия от всякакъв вид, нито изрични, нито подразбиращи се, за продажба на информация или пригодност за употреба. Афилиейт-партньорът следва да гарантира, че поместеното в собствения му сайт съдържание ще отговоря на изискванията на deals.bg.

2. Афилиейт-партньорът следва да гарантира, че съдържанието на сайта е свободно от вируси.

 

XII. Ограничаване на отговорността

Афилиейт-партньорът поема необходимата юридическа отговорност и риск във връзка с публикуваното рекламно съдържание в рамките на информационната му платформа, включително за неговото използване без ограничение.

 

XIII. Арбитражна клауза

Всички спорове, породени или свързани с договора за наем сключен посредством настоящите Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

XIV. Потвърждение

НС приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия, Афилиейт-партньорът потвърждава, че е прочел и е съгласен с настоящите общи условия, разбира ги и се съгласява да бъде обвързан с тях. Афилиейт-партньорът, приел настоящите Общи условия и сключил посредством тях договор за наем на информационна платформа на собственият му сайт декларира, че притежава изискваната от българското гражданско право дееспособност и има право да е страна по граждански, облигационни и търговски правоотношения. "Травел Дийлс" ООД си запазва правото по свое усмотрение, да променя или изменя всички клаузи или част от тези общи условия по всяко време, които влизат в сила веднага след съобщение, публикувано на сайта. В случай, че афилиейт-партньора продължи да предоставя рекламни площи за рекламни банери от сайта deals.bg след това предупреждение, дава основание на "Травел Дийлс" ООД да презумира съгласие с промяната в общите условия на сайта. Ако реда и общите условията на това членствено споразумение вече не са приемливи за афилиейт-партньора, той може незабавно да преустанови предоставянето на рекламни площи на deals.bg и да ни уведоми на електронен адрес affiliate@deals.bg или в писмена форма на адрес гр. София, ул. "Странджа" №52.

 

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите общи условия са приети и утвърдени от извънредно общо събрание на Дийлс.БГ ООД на 25.08.2013г. и са в сила от 01.10.2013г.